Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MooijProducties

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen van MooijProducties aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een Overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen MooijProducties (hierna: Opdrachtnemer) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: Opdrachtgever)
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de MooijProducties geleverd zal worden.
 4. MooijProducties: MooijProducties, tevens gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en Opdrachtnemer
 5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee MooijProducties de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Annuleren: Be멮diging of ontbinding van de Overeenkomst.
 7. Schriftelijk: Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.
 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
 9. Aw: Auteurswet 1912

 

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen MooijProducties en Opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in , deze Algemene Voorwaarden zijn voor MooijProducties slechts bindend indien en voor zover deze door MooijProducties uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Aanbod

 1. MooijProducties doet een aanbod in de vorm van een offerte, dan wel prijslijst waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.
 2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk of per email. Hierbij dient expliciet door opdrachtgever bevestigd te worden welke diensten afgenomen zullen worden.
 3. Een aanbod verliest haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de MooijProducties.
 4. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. MooijProducties zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 4. Aanvaarding van de Opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat de MooijProducties werk verricht in het kader van de Overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. MooijProducties houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor MooijProducties onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. MooijProducties is in dat geval gerechtigd het voor de Overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

 

Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht

 1. MooijProducties zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin MooijProducties gebruikelijk werkt.
 2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering aan de opdracht mogelijk te maken.
 3. MooijProducties levert de beelden af in de gebruikelijk hanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk geen bewerking plaats vindt om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen.
 4. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor MooijProducties niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal MooijProducties indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf(e) of camerapersoon, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

 

Artikel 6. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen levert de MooijProducties binnen 30 dagen nadat de opdracht heeft plaatsgevonden.
 2. Levering van de bestelde producten of fotomaterialen worden binnen 30 dagen na betaling van de factuur geleverd.
 3. De MooijProducties maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de Opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
 4. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.

 

Artikel 7. Vergoeding

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de MooijProducties gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op haar website.
 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken zal worden, rekent MooijProducties een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 3. Indien aannemelijk is dat MooijProducties hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal MooijProducties dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie.

 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

 1. MooijProducties zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien over de betalingstermijn niets is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 3. De factuur met betrekking tot de reservering van de fotosessie, dient in elk geval voorafgaand aan deze fotosessie voldaan te zijn.

 

Artikel 9. Annulering en Opschorting

 1. U kunt een week voor de afspraak annuleren. Hiervoor wordt niets gerekend.
 2. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de MooijProducties, nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 3. Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is, is MooijProducties gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 4. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 5. Bij annulering wordt de afgesproken prijs gerekend.
 6. Betalingsverplichting geldt tevens indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de Overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
 7. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door MooijProducties.

 

Artikel 10. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de MooijProducties.
 2. Klachten met betrekking tot geleverde producten dienen binnen 5 dagen na ontvangst gemeld te worden bij MooijProducties.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 11. Auteursrecht

 1. Elke Overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van de MooijProducties, indien niet anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij de MooijProducties.
 3. MooijProducties behoudt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, social media, promotiemateriaal, tijdschriftartikelen, visitekaartjes, website en weblog, advertenties.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 6. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 7. Opdrachtnemer dient de persoonlijkheidsrechten van MooijProducties, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
 8. Digitaal of analoog bewerken van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de MooijProducties.
 9. Elk gebruik van een werk van MooijProducties dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de MooijProducties.
 10. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de MooijProducties, rekent de MooijProducties twee maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 11. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de MooijProducties.

 

Artikel 12. Portretrecht

 1. Tenzij anders is overeengekomen, is MooijProducties gerechtigd de gemaakte werken ter eigen promotie te gebruiken. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend begrepen het gebruik op website en weblog, portfolio, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, als advertentie en ander promotiemateriaal.
  Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. De MooijProducties is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de MooijProducties of diens vertegenwoordigers.
 2. MooijProducties is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken bij een andere leverancier geleverd dan door MooijProducties is aanbevolen.
 3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

 

Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

  1. MooijProducties houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de MooijProducties aan Opdrachtgever medegedeeld.
  3. Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst be멮digen tegen deze datum.

 

Artikel 15. Rechts- en forumkeuze

  1. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de Overeenkomst in stand.
  2. Op alle rechtsverhoudingen tussen MooijProducties en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Laatst bijgewerkt 24-09-2017

Beste bezoeker,

Op dit moment zijn er enige wijzigingen/annuleringen voor het Summer Night Festival 2018. Heeft u reeds een ticket gekocht? Dan krijgt u er vandaag bericht over!